دستگاه کارواش بخاراستیم پاور در تهران (توان راسا صنعت پایتخت)