فوت کوزه گری 16 - بسیج سازندگی - پرورش مرغ بومی محلی