صعود عبداللهی به دیدار رده بندی کشتی قهرمانی جوانان جهان