اظهار پشیمانی مرفاوی در ارتباط با جانشینی قلعه نویی