موسیقی امواج باینورال - حوزه آلفا - برای افزایش آرامش ایجاد حس خوب و کاهش اضطراب