گل‌های‌‍‌بازی ایران‌2 - افغانستان 0 ( زیر 19‌سال‌آسیای‌مرکزی)