پورموسوی:اگر بازیکنان اصلی استقلال بودند برای ما بهتر بود