ارتقا مراودات راه آهن ایران و ترکیه، برقراری قطار تهران آنکارا