سالروز پیوستن سزار آزپیلیکوئتا به جمع آبی‌های لندن