آذربایجان غربی- کاخ باغچه جوق : ايران / اماکن تاریخی