نمونه بالینی درمان موثر شانه منجمد یا یخزده با طب سوزنی و لیزرآکوپانکچر در مطب دکتر عباس انصاری