آمریکا می‌ تواند با تحریم اقتصاد کشورمان را فلج کند ؟!