تشریح وضعیت حمل و نقل و خدمات ارائه شده در ایام اربعین حسینی