لمپارد: در مربیگری بیش‌تر از همه از او تاثیر گرفتم!