تشریح عملیات احداث تاسیسات زیربنایی جزیره نگین بوشهر