لحظه انتخاب پرسپولیس به عنوان بهترین باشگاه لیگ هجدهم