واکنش اصحاب رسانه به اظهارنظر اخیر تاج نسبت به خبرنگاران