فغانی : هنوز اتفاقات بازی پرسپولیس و ذوب آهن را فراموش نکرده