خلاصه بسکتبال گلدن استیت واریرز - پورتلند بلیزرز (بازی اول)