نمونه بالینی درمان عوارض بیماری سی پی با لیزرآکوپانکچر و لیزر گوش (قبل از درمان) (مطب دکتر عباس انصاری)