در سال جهش تولید با حمایت راه آهن صورت گرفت، تولید قطعات استراتژیک لکوموتیو