ایرانسل به دنبال حضور و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل هوشمند کالا