اعتراض اعضای تیم‌منتخب 98 به میانگین سنی تیم هنرمندان