نمونه بالینی درمان عوارض بیماری فلج مغزی (CP) با لیزرآکوپانکچر و لیزر گوش (پس از درمان) (مطب دکتر عباس انصاری)