راه آهن ضامن شرکت های حمل و نقل ریلی جهت ارائه تسهیلات بانکی