سیل در ده استان موجب طغیان رودخانه ها و آسیب رساندن به راه ها شد