رانندگان کامیون نگران دستگاه xray ایست بازرسی نایین نباشند