نگاهی به پنجمین نمایشگاه لجستیک، پایانه‌ها و زنجیره تامین