در ماه هایی از سال حمل و نقل ریلی بازار سیاه پیدا می کند