تقاضای بیش از 8700 دستگاه انواع ناوگان ریلی از سوی بخش خصوصی واقعی