موسیقی امواج باینورال - حوزه گاما- برای بیداری ذهنی بالا بردن هوشیاری عشق و هارمونی