واکنش درودگر به انتقادات گسترده از کیفیت توپ های لیگ