پیروزی پرسپولیس در روز نارضایتی هواداران از بلیت فروشی