جلوگیری از گل شدن توپ توسط برف در بازی هانوفر - لورکوزن