رویکرد جدید برای ساخت کامپیوتری جهت درک پیشرفت سرطان