خاطره انگیز; اولین رویارویی گریزمان در مقابل بارسلونا