جزئیات الحاق بنادر شهید بهشتی و کلانتری به منطقه آزاد چابهار