راه آهن در پی ارتقاء ایمنی و افزایش سرعت سیر قطار ها