انجمن مهندسی دریایی بیست و یکمین نمایشگاه صنایع دریایی را برگزار می کند