پیش بینی عبور روزانه بیش از سی هزار خودرو از آزادراه غدیر