صعود مقتدرانه علیرضا کریمی به فینال با پیروزی برابر حریف ازبک