خوشحالی هواداران هند و تشکر از اماراتی ها باوجود شکست