چرا سید جلال در مراسم برترین ها زودتر جایزه گرفت ؟