صحبت های نصیرزاده پس از بازی پرسپولیس - ماشین سازی