مصاحبه با مدیرعامل لینکران با موضوع عایق الاستومری لرزه گیرساپورت تاسیسات