شرکت کنندگان در پنجمین نمایشگاه لجستیک، پایانه ها و زنجیره تامین چه می گویند