باید به دنبال ارتفا بهره وری و افزایش سهم ریل از حمل و نقل کالا و مسافر باشیم