بنگر : به دختر 6 ساله ام فحش دادند و واکنش نشان دادم