صندلی در ورزشگاه وطنی ورزشگاه شهر خسته برای لیگ برتر نونوار می شود