حرف های نصیرزاده در مورد حکم بازی پرسپولیس و ماشین سازی